ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH NA MECZE CUPRUM LUBIN W SEZONIE 2020/2021

Akredytacje przyznawane są przez klub Cuprum Lubin S.A. na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji.

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju w obecnym sezonie  Klub dopuszcza możliwość wydania tylko  akredytacji:

jednorazowych– przyznawanych  osobno na każdy mecz ligowy po każdorazowym wypełnieniu wniosku.

*Wnioski o akredytacje jednorazowe muszą zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera/operatora TV, oraz  adres zamieszkania,
  • typ akredytacji - media, foto, prasa
  • nazwę i adres redakcji,
  • dane kontaktowe wnioskującego (e-mail, numer telefonu),
  • numer legitymacji prasowej,
  • numer dowodu osobistego.

Wnioski o akredytacje muszą być składane w Biurze prasowym Cuprum Lubin na stronie internetowej accredito.com.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

Otrzymanie bądź odmowa przyznania akredytacji leży w gestii klubu.

Decyzja zależna jest od liczby miejsc prasowych i zainteresowania ze strony mediów.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość przyznania więcej niż jednej akredytacji na dany mecz bądź sezon dla tej samej redakcji.

Akredytacje ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją prasową.

O sposobie odbioru akredytacji klub poinformuje w mailu do wnioskodawcy.

Warunkiem odbioru akredytacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W razie naruszenia ustalonych zasad współpracy na linii media-klub oraz regulaminu imprezy masowej klub ma prawo do cofnięcia wydanej akredytacji.

W sezonie 2020/2021 Cuprum Lubin akredytuje dziennikarzy wyłącznie przez system: