Regulamin Newslettera SMS

Regulamin Newslettera SMS z dnia 01.01.2020

1. Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera SMS udostępnianego przez Serwis.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera SMS na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być Użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Usługodawca – CUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Odrodzenia 28 B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000524233, NIP: 6922507182, REGON 022505007.

Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony Cuprum Lubin S.A. pod adresem internetowym: https://ks.cuprum.pl/. Adres serwisu może ulec zmianie.

Newsletter SMS – oznacza informacje w formie wiadomości SMS wysyłane na adres Użytkownika podany Usługodawcy, dotyczące tematycznie Serwisu, w tym treści informacyjne o nowych artykułach, zbliżających się wydarzeniach, wynikach spotkań i inne dotyczące Cuprum Lubin S.A. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń związanych z Cuprum Lubin S.A., treści reklamowe związane z Serwisem lub reklamy Zaufanych Partnerów Usługodawcy.

2. Zasady korzystania z Newslettera

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

2.2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu numeru telefonu, imienia i opcjonalnie innych informacji, którymi dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera SMS udostępnianego przez Serwis na stronie internetowej https://ks.cuprum.pl/sms-info/ oraz kliknięcie przycisku „Wyślij” a następnie przepisaniu do formularza kodu z wiadomości SMS wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika numer telefonu, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.

2.3. Korzystanie z Newslettera SMS jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego numeru telefonu.

2.4. Zamawiając subskrypcję Newslettera SMS, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Serwisu wraz z Polityką Cookies.

2.5. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.

2.6. Umowa o subskrypcję Newslettera określoną w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera SMS (potwierdzenie kodem przesłanym w wiadomości SMS).

3. Zasady korzystania z Newslettera

3.1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą formularza dostępnego na stronie ks.cuprum.pl/newsletter-sms/ lub klikając w link przesłany w powitalnej wiadomości SMS. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę niezwłocznie.

3.2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Usługodawcę od Użytkownika skutkować będzie usunięciem danych (w postaci numeru telefonu, imienia i innych informacji podanych przy rejestracji) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji.

4. Dane Osobowe

4.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

4.2 Prawa Użytkownika – podmiotu danych: Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezesa UODO).W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

4.3 Uzasadniony interes Administratora: Dane podane w formularzu rejestracji do Newslettera SMS lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora lub na zlecenie reklamodawców, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

4.4 Marketing naszych Zaufanych Partnerów: Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową powyżej, zapisując się do Newslettera SMS – Twoje dane osobowe z formularza rejestracji lub edycji danych w zapisie na newsletter będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów.

Polityka Prywatności Administratora informuje szczegółowo, jak przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz przez jaki okres czasu są przetwarzane, jakie prawa przysługują Użytkownikom, komu udostępniamy dane, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – szczegóły tutaj: https://ks.cuprum.pl/polityka-prywatnosci/

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@ks.cuprum.pl . Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem dłuższego o kolejne 14 dni terminu w skomplikowanych uzasadnionych przypadkach.

6. Zastrzeżenia

6.1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.

6.2. Usługodawca może z ważnej przyczyny zaprzestać świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości SMS.

7. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

7.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

7.2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać wprowadzone, w zakresie w jakim są dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu za pomocą metod wymienionych w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.