Regulamin korzystania z „Promocyjnych Biletów dla Szkoły”

§ 1.    Definicje

1. OrganizatorCuprum Lubin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin
2. Regulamin – regulamin promocyjnych biletów dla placówek oświatowych na mecze Cuprum Lubin
3. Hala – Widowiskowo Sportowa w Lubinie, ul. Odrodzenia 28B
4. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz Cuprum Lubin S.A.
5. Szkoła – placówka oświatowa (szkoła podstawowa, szkoła średnia, dom dziecka, integracyjne grupy środowiskowe) korzystająca z promocyjnych biletów dla swoich uczniów wraz z opiekunem/ami.

§ 2.    Postanowienia ogólne

6. Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28B.
7. Placówkami uprawnionymi do skorzystania z promocji, traktowanymi w niniejszym regulaminie jako szkoła, są także domy dziecka czy integracyjne grupy środowiskowe. W przypadku innych organizacji, decyzję o możliwości skorzystania z zakupu Biletu w promocyjnej cenie podejmuje Organizator.
8. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PlusLigi, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych meczów seonu z promocji dla szkół.
10. Jeden Bilet promocyjny dla Szkoły kosztuje 3 zł brutto.
11. Przyjmuje się, iż promocja biletowa przysługuje Szkole, która zgłosi liczbę minimum 15 osóbchętnych do nabycia Biletu.
12. W przypadku mniejszej liczby chętnych ze strony Szkoły, o możliwości skorzystania z oferty promocyjnych biletów dla Szkoły decyduje Organizator.
13. Sprzedaż Biletów dla Szkoły na konkretny mecz kończona jest o godz. 15.00 w przededniu rozgrywanego spotkania (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę, bądź poniedziałek) lub w momencie wcześniejszej sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas Szkoły wysyłające wcześniej zapytanie o akcję promocyjną informuje o tym za pomocą wiadomości e-mail Organizator.
14. Zamówienia na Bilety należy składać drogą elektroniczną – dane kontaktowe: Marzena Nowakowska – marzena.nowakowska@ks.cuprum.pl
15. Pytania w sprawie promocji dla Szkół należy kierować do Marzeny Nowakowskiej – tel. 76 756 11 17.
16. Po zamówieniu Biletów u Organizatora Zamawiający otrzymuje e-mail na wskazany wcześniej adres, w którym znajduje się informacja, w jaki sposób, a także gdzie należy odebrać Bilety.
17. Nie ma ograniczeń dla Szkół odnośnie zamawiania Biletów. Przyjmuje się jednak, że na każdą 15-sto osobową grupę Szkoła musi zapewnić jednego dorosłego opiekuna.
18. Bilety promocyjne przygotowane dla Szkół należy odebrać nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem danego spotkania.

§ 3.    Proces zakupu

19. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
a) zamówienie biletów u Organizatora,
b) wysłanie listy zgłoszeniowej osób (z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia), dla których przygotowane zostaną Bilety (zaznaczenie na liście opiekuna - bądź opiekunów - grupy)
c) odbiór biletów przez opiekuna w kasie recepcji squash na hali RCS, po okazaniu dowodu osobistego z podaniem informacji o akcji promocyjnej dla Szkół (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu odbioru Biletów o czym informuje w wiadomości e-mail Szkołę)
d) dokonanie płatności
20. Po dokonaniu przez Organizatora rezerwacji miejsc w systemie elektronicznym dla danej Szkoły, nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów
21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby Biletów dla danej Szkoły w zależności od dostępności wolnych miejsc jednak nie później niż do godz. 15.00 w przededniu rozpoczęcia meczu (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę bądź poniedziałek)

§ 5.    Ochrona danych osobowych

22. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na liście zgłoszeniowej.

§ 6.    Postanowienia końcowe

23. Korespondencja ze Szkołą będzie prowadzona drogą elektroniczną.
24. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
25. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.