Regulamin korzystania z „Promocyjnych Biletów dla Szkoły”

§ 1.    Definicje

 1. Organizator – Cuprum Lubin  Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin
 2. Regulamin – regulamin promocyjnych biletów dla placówek oświatowych na mecze Cuprum Lubin
 3. Hala – Widowiskowo Sportowa w Lubinie, ul. Odrodzenia 28B
 4. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz Cuprum Lubin S.A.
 5. Szkoła – placówka oświatowa (szkoła podstawowa, szkoła średnia, dom dziecka, integracyjne grupy środowiskowe) korzystająca z promocyjnych biletów dla swoich uczniów wraz z opiekunem/ami.

§ 2.    Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28B.
 2. Placówkami uprawnionymi do skorzystania z promocji, traktowanymi w niniejszym regulaminie jako szkoła, są także domy dziecka czy integracyjne grupy środowiskowe. W przypadku innych organizacji, decyzję o możliwości skorzystania z zakupu Biletu w promocyjnej cenie podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PlusLigi, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator zastrzega sobie, iż z promocji dla szkół wyłączone są spotkania z PGE Skrą Bełchatów. Na ten mecz promocja nie obowiązuje, chyba ze organizator postanowi inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w sprawie meczów wyłączonych z promocji.
 5. Jeden Bilet promocyjny dla Szkoły kosztuje 2 zł brutto.
 6. Przyjmuje się, iż promocja biletowa przysługuje Szkole, która zgłosi liczbę minimum 15 osób chętnych do nabycia Biletu.
 7. W przypadku mniejszej liczby chętnych ze strony Szkoły, o możliwości skorzystania z oferty promocyjnych biletów dla Szkoły decyduje Organizator.
 8. Sprzedaż Biletów dla Szkoły na konkretny mecz kończona jest o godz. 15.00 w przededniu rozgrywanego spotkania (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę, bądź poniedziałek) lub w momencie wcześniejszej sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas Szkoły wysyłające wcześniej zapytanie o akcję promocyjną informuje o tym za pomocą wiadomości e-mail Organizator.
 9. Zamówienia na Bilety należy składać drogą elektroniczną – dane kontaktowe: Marzena Nowakowska – marzena.nowakowska@ks.cuprum.pl
 10. Pytania odnośnie promocji dla Szkół należy kierować do Marzeny Nowakowskiej – tel. 76 756 11 17
 11. Po zamówieniu Biletów u Organizatora Zamawiający otrzymuje e-mail na wskazany wcześniej adres, w którym znajduje się informacja w jaki sposób, a także gdzie należy odebrać Bilety.
 12. Nie ma ograniczeń dla Szkół odnośnie zamawiania Biletów. Przyjmuje się jednak, że na każdą 15-sto osobową grupę Szkoła musi zapewnić jednego dorosłego opiekuna.
 13. Bilety promocyjne przygotowane dla Szkół należy odebrać nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem danego spotkania.

§ 3.    Proces zakupu

 1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
  a) zamówienie biletów u Organizatora,
  b) wysłanie listy zgłoszeniowej osób (z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia), dla których przygotowane zostaną Bilety (zaznaczenie na liście opiekuna grupy, bądź opiekunów)
  c) odbiór biletów przez opiekuna w kasie recepcji squash na hali RCS, po okazaniu dowodu osobistego z podaniem informacji o akcji promocyjnej dla Szkół (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu odbioru Biletów o czym informuje w wiadomości e-mail Szkołę)
  d) dokonanie płatności
 2. Po dokonaniu przez Organizatora rezerwacji miejsc w systemie elektronicznym dla danej Szkoły, nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów 
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby Biletów dla danej Szkoły w zależności od dostępności wolnych miejsc jednak nie później niż do godz. 15.00 w przededniu rozpoczęcia meczu (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę bądź poniedziałek)

§ 5.    Ochrona danych osobowych

 1. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na liście zgłoszeniowej.

§ 6.    Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja ze Szkołą będzie prowadzona drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.