REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ W KONKURSIE:
"Szkoła siatkarzom Cuprum kibicuje i nagrody otrzymuje"

§ 1.    Definicje

 1. Organizator – Cuprum Lubin  Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin
 2. Regulamin – regulamin współzawodnictwa dla szkół w konkursie „Szkoła siatkarzom Cuprum kibicuje i nagrody otrzymuje”
 3. Hala – Widowiskowo Sportowa w Lubinie, ul. Odrodzenia 28B
 4. Szkoła – placówka oświatowa (szkoła podstawowa, szkoła średnia, dom dziecka, integracyjne grupy środowiskowe) biorąca udział w konkursie.

§ 2.    Postanowienia ogólne

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia  29.09.2017 r., a kończy dnia  31.05.2018 r. i obejmuje wszystkie mecze drużyny Cuprum Lubin, rozgrywane w hali Widowiskowo-Sportowej RCS w Lubinie, przy ulicy Odrodzenia 28B.
 2. Celem współzawodnictwa jest propagowanie wiedzy o Cuprum Lubin wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw w zakresie kulturalnego kibicowania na meczach piłki siatkowej oraz zachęcanie młodzieży do tego, by oglądanie meczów na żywo stało się jedną z ulubionych form rozrywki.
 3. Grupy zgłoszone do udziału w konkursie korzystają z „Promocyjnych Biletów dla Szkoły”(bilety w cenie 2 zł za osobę – szczegóły dot. rezerwacji w osobnym regulaminie)

§ 3.    Zasady konkursu

 1. Warunkiem udziału Szkoły w konkursie jest zebranie grupy min. 15 osób oraz wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie "Szkoła siatkarzom Cuprum kibicuje i nagrody otrzymuje".
 2. Do udziału w Konkursie Szkoła może zgłosić dowolną liczbę grup.
 3. Zgłoszenia udziału grupy w konkursie dokonuje się jednorazowo na adres mailowy: maciej.litka@ks.cuprum.pl . Zgłoszenie takie powinno zawierać:
  • nazwę grupy,
  • nazwę i adres szkoły, z której grupa przyjechała,
  • liczbę osób małoletnich w grupie,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do opiekuna grupy,
  • datę „startową”, czyli datę pierwszego meczu, na który przyjeżdża grupa.
 4. Punkty dla grupy naliczane będą według frekwencji na meczu (liczonej na podstawie listy rezerwacji biletów przesyłanej każdorazowo przed meczem, na który grupa przyjeżdża; bilety opiekunów nie wliczają się do punktacji) oraz kategorii dodatkowych.
 5. Zgłoszona grupa może zdobyć punkty w następujących kategoriach:
  • Punkty za frekwencje na meczach (1 punkt=1 bilet dla osoby nieletniej)
  • Punkty za oryginalność przebrania, ubioru: 1-5 (o ilości przyznanych punktów decyduje Organizator)
  • Punkty za organizację dopingu: 1-5 (o ilości przyznanych punktów decyduje Organizator)
  • Punkty za przygotowanie transparentów, flag itd. 1-5 (o ilości przyznanych punktów decyduje Organizator)
 6. Punkty naliczone poszczególnym grupom publikowane będą w tabeli na stronie www.ks.cuprum.pl w zakładce „DLA SZKÓŁ”, do 5 dni roboczych po meczu.
 7. Po zakończeniu konkursu Organizator opublikuje listę zwycięzców na stronie www.ks.cuprum.pl w zakładce „DLA SZKÓŁ”
 8. Organizator przewidział nagrody za zajęcie 3 pierwszych miejsc w konkursie:
  • I miejsce – jeden wspólny trening z drużyną Cuprum Lubin na hali RCS w Lubinie,
  • II miejsce – unikatowe koszulki dla wszystkich członków grupy,
  • III miejsce – 6 profesjonalnych piłek MIKASA dla grupy
 9. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i zgłoszona grupa może się z niego wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny, przysyłając informację o swojej decyzji na adres mailowy: maciej.litka@ks.cuprum.pl.
 10. Zgłaszając grupę do konkursu, Szkoła wyraża zgodę na publikowanie nazwy grupy w tabeli wyników na stronie internetowej klubu.
 11. Zakup biletów dla uczestników zgłoszonej grupy odbywa się zgodnie z procesem zakupu znajdującym się w „Regulaminie korzystania z Promocyjnych Biletów dla Szkoły”

§ 4.    Ochrona danych osobowych

 1. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na liście zgłoszeniowej.

§ 5.    Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja ze Szkołą będzie prowadzona drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.