Regulamin korzystania z elektronicznego systemy sprzedaży biletów na mecze Cuprum Lubin S.A.

AKTUALNOŚCI, MECZE

Regulamin korzystania z elektronicznego systemy sprzedaży biletów na mecze Cuprum Lubin S.A.

§ 1. Definicje

 1. Organizatora – Cuprum Lubin S.A. z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28B, 59-300 Lubin
 2. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.
 3. Serwis – elektroniczny system sprzedaży biletów na mecze Cuprum Lubin.
 4. Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze Cuprum Lubin.
 5. Hala – Widowiskowo-Sportowa w Lubinie, ul. Odrodzenia 28B.
 6. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz Cuprum Lubin.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28B oraz przez system sprzedaży biletów Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.
 2. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PlusLigi, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletów.
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty. Za moment zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora.
 7. Sprzedaż Biletów w Serwisie na konkretny mecz kończona jest na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie.
 8. Bilet wydrukowany w Serwisie okazuje się w kasie Hali bezpośrednio przy wejściu, jeśli w Serwisie nie określono inaczej. Bilet umożliwia jednorazowe wejście wymienionej na bilecie liczbie osób.
 9. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

§ 3. Proces zakupu

 1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
  1. zalogowanie się do Serwisu,
  2. wybór meczu,
  3. wybór ilości biletów w odpowiedniej kategorii,
  4. wprowadzenie danych osobowych,
  5. wysłanie zamówienia,
  6. dokonanie płatności
  7. wydruk Biletu (bezpośrednio przed meczem nie ma możliwości wydrukowania w Hali zakupionego przez Internet biletu).
 1. Po dokonaniu płatności nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
 2. Do Użytkownika należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom trzecim.
 3. Rezerwacje biletów tracą ważność i są usuwane po czasie podanym na stronach systemu sprzedaży Regionalnego Centrum Sportowego.

§ 4. Zwroty i reklamacje

 1. Bilety zakupione online można zwrócić na minimum 2 dni przed planowanym wydarzeniem jednak będzie obarczony kosztami manipulacyjnymi 5% wartości biletu.
  1. a)  klient powinien podać numer zamówienia biletu lub biletów,
  2. b)  klient zobowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty za bilet.

  2. Bilety, które nie zostały zakupione online, można zwrócić na minimum 2 dni przed planowanym wydarzeniem jednak będzie obarczony kosztami manipulacyjnymi 5% wartości biletu

  1. a)  klient powinien zwrócić bilet oraz paragon zakupu,
  2. b)  nie ma możliwości zwrotu biletu w dniu wydarzenia.

  § 5. Ochrona danych osobowych

  3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, podanych przez siebie elektronicznie.

  4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt mailowy z Organizatorem.

  § 6. Postanowienia końcowe

  1. Korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail
  2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
  3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisyKodeksu Cywilnego.