Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Cuprum Lubin

AKTUALNOŚCI

Dnia 11.07.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Rezygnację z funkcji prezesa złożył Tomasz Tycel, który jednocześnie został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie powierzyło funkcję Prezesa Zarządu Dariuszowi Biernatowi.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej udzielono absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki.